Algemene voorwaarden

Onze website is: https://bcsproducts.nl.

Onderstaand kunt u onze algemene voorwaarden doornemen. U kunt deze ook via onderstaande link openen in PDF.

Algemene voorwaarden van BCS Products

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van BCS Products

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Duurtransacties

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 12 – Garantie

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14 – Industriële / intellectuele eigendom

Artikel 15 – Ontbinding

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Klachtenregeling

Artikel 18 – Geschillen

Artikel 19 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. BCS Products en ondernemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27196991;

b. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door BCS Products worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en BCS Products;

c. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

d. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BCS Products en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

e. Dag: kalenderdag;

f. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

g. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

h. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

i. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

j. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met BCS Products.

k. Zakelijke afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met BCS Products.

l. Klant en koper: zowel consumenten als zakelijke afnemers

Artikel 2: Identiteit van ondernemer

BCS Products
SBI Code: 46442 (Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen)

Vestigings- en bezoekadres:

Koopmanstraat 30
2672 GB Naaldwijk

 

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur

Telefoon: 0174 – 235 214
E-mail: info@bcsproducts.nl
KvK- nummer: 27196991
Btw-identificatienummer: NL8591.00.844.B01

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BCS Products en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen BCS Products en koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BCS Products, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op de website ter beschikking gesteld aan de koper. Op verzoek kan deze ook kosteloos worden toegezonden.

3.5. In gevallen, waarin (ten delen) van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden gelden, zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld.

3.6. Vermelding van of verwijzing naar de eigen inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de zakelijke klant wordt door BCS Products niet aanvaard en doet deze voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

3.7. Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is BCS Products gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen.

3.8. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden kan de koper geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met BCS Products gesloten overeenkomst(en) en/of van deze algemene voorwaarden in zijn geheel.

Artikel 4: Het aanbod

4.1. De door BCS Products gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien de in de offerte genoemde prijs, levertijd dan wel anderszins. De offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is vermeld.

4.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BCS Products daaraan niet gebonden en is er geen sprake van een overeenkomst.

4.3. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet later worden ingeroepen voor latere opdrachten.

4.4. In aanbieden of offertes van BCS Products genoemde levertijden en termijnen en andere te verrichten prestaties zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5: De overeenkomst

5.1. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf het moment van schriftelijke bevestiging door BCS Products, of na uitvoering van de orders door BCS Products. Schriftelijke bevestiging door de koper bindt BCS Products slechts, indien BCS Products die bevestiging schriftelijk heeft aanvaard.

5.2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BCS Products onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BCS Products is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Dit geldt niet voor de zakelijke klant.

5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BCS Products passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal BCS Products daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. BCS Products kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BCS Products op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: De prijs

6.1. De prijzen in de aanbiedingen en offertes, de website en webwinkel van BCS Products, alsmede in de fysieke winkel zijn in Euro exclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.2. BCS Products is bevoegd de hierboven onder 6.1 genoemde prijs aan te passen aan de meest recente prijslijst of aan recent plaatsgevonden prijsstijgingen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die overeenkomst niet anders blijkt. Hieronder wordt verstaan kostprijsverhogende omstandigheden bij BCS Products, dan wel een kostprijsverhogende omstandigheid bij derden, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

6.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.4. In afwijking van lid 1 kan BCS Products producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BCS Products geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

6.5. Alle prijzen en overige informatie op de website en webwinkel van BCS Products is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BCS Products kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in de webshop van BCS Products zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

6.6. Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Betaling dient te geschieden; netto contant, door storting of door overmaking van het verschuldigde bedrag op één van de op de factuur van BCS Products genoemde rekeningen.

7.3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij BCS Products worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

7.4. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BCS Products te melden.

7.5. Indien zakelijke afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van lid 1 dan is deze van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, onverminderd het recht van BCS Products onmiddellijke en volledige betaling te eisen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim in tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.6. Alle kosten door BCS Products gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, doch met een minimum van €150,-.

7.7. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door BCS Products is gewezen op de te late betaling en BCS Products de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BCS Products gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-. BCS Products kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1. BCS Products zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan BCS Products kenbaar heeft gemaakt.

8.3. Levertijden worden door BCS Products slechts bij benadering opgegeven; deze zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd door BCS Products geeft zakelijke klanten geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van BCS Products of haar medewerkers. Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door BCS Products de zakelijke klant niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

8.4. In geval van overschrijding van de levertijd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het recht op eventuele schadevergoeding.

8.5. De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door BCS Products ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van BCS Products vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/pf door niet tijdige nakoming door bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

8.6. De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat BCS Products alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de koper heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door BCS Products is ontvangen.

8.7. BCS Products is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in gedeelten zal worden uitgevoerd, kan BCS Products de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de tot dusverre kosten van de voorafgaande fase heeft betaald. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is BCS Products gerechtigd ter zake deze deeluitvoering te factureren.

8.9. De koper heeft de volle verantwoording over de inhoudelijke aspecten c.q. geleverde gegevens. BCS Products neemt hierin geen enkele verantwoording en is ook niet aansprakelijk voor fouten en onjuistheden in de geleverde gegevens.

8.10. BCS products behoudt zich ten allen tijden het recht voor, onder opschorting van de levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken, gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de koper te verlangen van de aan BCS Products verschuldigde prijs, of naar keuze van BCS Products, van de koper te verlangen dat ten genoegen van BCS Products voor de aan BCS Products verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.

8.11. Opschorting als bedoeld in artikel 8.9 kan ook plaatsvinden indien de koper een uit andere hoofde aan BCS Products verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

8.12. Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de koper berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van BCS Products.

Artikel 9: Duurtransacties

9.1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, schriftelijk tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9.2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, schriftelijk tegen het einde van de maand – na verloop van de bepaalde duur – opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9.3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

9.4. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 10: Herroepingsrecht

10.1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BCS Products mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

10.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

10.2.1. Als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

10.2.2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

10.2.3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

10.3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Beoordeling hiervan is aan BCS Products.

10.4. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.

10.5. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan BCS Products of op andere ondubbelzinnige wijze aan BCS Products kenbaar te maken dat hij van de koop afziet. BCS Products bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

10.6. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) BCS Products. Dit hoeft niet als BCS Products heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
BCS products
Koopmanstraat 30
2672 GB Naaldwijk

10.7. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BCS Products verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

10.9. De koper dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door de zakelijke klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de zakelijke klant. De verzendkosten die door de consument zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden begrepen onder de kosten voor het retourneren en komen voor rekening van BCS Products.

10.10. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10.11. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald, tenzij de koper instemt met een andere methode.

10.12. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BCS Products de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11: Uitsluiting herroepingsrecht

11.1. BCS Products kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als BCS Products dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

11.1.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BCS Products geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

11.1.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door BCS Products worden of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

11.1.3. Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

11.1.4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

11.1.5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 12: Garantie

12.1. BCS Products staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van BCS Products wordt gebruikt. Indien schriftelijk overeengekomen, staat BCS Products er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2. Ieder product dat niet binnen 8 (acht) dagen na aflevering, ofwel de dag dat de koper het product ontvangt, is geweigerd of waarover de koper bij BCS Products binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door koper, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal BCS Products daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Koper verstrekt alle bewijzen ter zake.

12.3. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal BCS Products het product of een gedeelte daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van BCS Products vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van BCS products redelijkerwijs mogelijk is en koper het BCS Products toestaat het defecte product of een gedeelte daarvan terug te nemen en koper alle medewerking voor herstel of vervanging verleent.

12.4. De garantieverplichting van BCS Products vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, nalatig of onzorgvuldig met het product of gedeelten daarvan omgaat, onjuiste installatie en/of onderhoud van het product, dan wel op een naar het oordeel van BCS Products onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

12.5. De koper vrijwaart BCS Products uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, voortvloeiende of verband houdende met leveringen, diensten en/of werkzaamheden aan/ ten behoeve van de koper, aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen. De koper is verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productaansprakelijkheid te verzekeren.

12.6. BCS Products is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen stagnatieschade, omzetschade, winstderving en goodwill schade.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1. BCS Products behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de koper aan zijn verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens BCS Products heeft voldaan.

13.2. Indien en voor zover de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens BCS Products heeft voldaan is hij van rechtswege zonder dat een aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist in verzuim en is BCS Products zonder dat zij tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelling is gehouden onherroepelijk gemachtigd door haar geleverde zaken, indien en voor zover het eigendomsvoorbehoud van BCS Products rust, terug te nemen van de plaats waar BCS Products deze zaken aantreft.

Artikel 14: Industriële / intellectuele eigendom

14.1. De door BCS products in het kader van enige opdracht ten behoeve van de koper ontwikkelde of bewerkte programma’s, technieken, tekeningen of modellen, schema’s, ideeën e.d. zijn eigendom van BCS Products.

14.2. Het is de koper verboden rechten als genoemd in artikel 13.1 te vervreemden of ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 15: Ontbinding

15.1. Indien de koper één of meer verplichten uit een overeenkomst met BCS Products niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de koper toerekenbaar is, zal BCS Products die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden en/of omzetten tot een verbintenis tot schadevergoeding.

15.2. Indien en voor zover meer dan één (rechts)persoon betrokken is bij een overeenkomst met BCS Products zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens BCS Products aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper uit de met BCS Products gesloten overeenkomst.

Artikel 16: Overmacht

16.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

16.2. Indien BCS Products al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is er sprake van overmacht. In deze algemene voorwaarden wordt onder meer onder overmacht verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet nakoming van door BCS Products ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten.

16.3. In een dergelijke situatie zoals beschreven in artikel 15.2 zich voordoet is ieder der partijen – indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt – gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de koper gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

16.4. Indien BCS products ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 15.2 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BCS Products.

17.2. Bij BCS Products ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BCS Products binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 6 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling (zie artikel 17).

Artikel 18: Geschillen

18.1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of leveringen tussen BCS Products en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. De bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BCS Products is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten van BCS Products en aanbiedingen en/of leveringen van BCS Products kennis te nemen.

Artikel 19: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

19.1. BCS Products behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

19.3. Koper is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van koper inhouden, dat de overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

19.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

19.5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Koopmanstraat 30
2672 GB Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 235 214
E-mail: info@bcsproducts.nl
KvK- nummer: 27196991
Btw-identificatienummer: NL8591.00.844.B01