Retourprocedure

Op deze pagina treft u ons beleid omtrent het ontbinden van de overeenkomst.

Hierbij in het kort:

  • Retourneren binnen 14 dagen zonder opgave van reden

  • Geld terug

De overeenkomst kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden worden ontbonden. U dient hierbij te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Kijk voor uitzonderingen op deze voorwaarde in artikel 10.2 van de algemene voorwaarden.
  • Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Beoordeling hiervan is aan BCS Products.
  • Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan BCS Products of op andere ondubbelzinnige wijze aan BCS Products kenbaar te maken dat hij van de koop afziet.
  • De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BCS Products verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
  • De koper dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van klant.

Zie artikel 11 van de algemene voorwaarden voor producten die worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, zendt u het product retour of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) BCS Products. Producten kunnen geretourneerd worden naar:

BCS products
Koopmanstraat 30
2672 GB Naaldwijk

Modelformulier voor herroeping (incl. gegevens) van BCS Products

Het herroepingsrecht is opgenomen in de algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden op de website.